Utskriftsvennlig versjon

Administrativ organisering

 

 

Historien

 

1992 – 1993: Pilotkommune i utprøving av funksjonsmodellen.

 

Folkevalgt nivå:

All makt tilbakeføres til kommunestyret, helhet erstatter sektorstyring, hovedutvalgsmodellen erstattes av funksjonsutvalg (OO-, PØ- og Utviklingsutvalg). Speilvending blir det førende prinsipp i delegasjonsreglementet (dvs saker som ikke skal avgjøres av kommunestyret selv er automatisk delegert). Delegering til lavest effektive nivå (Leon prinsippet) med ivaretakelse av forsvarlig internkontroll. 1.1.1993: Ny kommunelov. Endringer i en rekke særlover.

 

Administrativt nivå:

To-nivåmodellen blir i praksis etablert. Rådmannen blir overordnet alt personale. Etatene blir nedlagt og erstattet av lederteam på rådmannsnivå (rådmann og 3 områdesjefer som inngår i rådmannsfunksjonen). Hver områdesjef får overordnet lederansvar for sektorinndelte resultatenheter (Omsorg, oppvekst og vedlikehold/drift/ beredskap). Hver resultatenhet er en egen driftsenhet som skal ha egen leder og minimum 4 ansatte. Resultatenhetsleder blir arbeidsgivers representant i resultatenheten og delegeres rådmannens myndighet innenfor økonomi - og personalområdet. Stab/støtte/bibliotek ble direkte underordnet rådmannen selv. «Familie og oppvekst», «Utvikling» og «Bolig, bygg og eiendom» blir etablert som avdelinger underordnet den respektive «Områdesjef». Prinsippet «Fullført saksbehandling blir videreført» og prinsippet «Fullført kundebehandling» innført med Servicetorg-modellen.

 

1999 Endret politisk organisering.

 

PØ-utvalget blir delt i «Formannskap» og «Administrasjonsutvalg». Beholder «Utviklingsutvalg» og «Oppvekst-, omsorgs- og kulturutvalg».

 

2000 Omstillingsprosjekt: Rådmannens lederteam blir slanket og 3 områdesjefer blir erstattet med 2 kommunalsjefer. Områdesjefer og 3 stabs-/avdelingsledere fratrer sine stillinger. 3 av disse ble rådgivere i «Fag og Utvikling». Stabs-/støtteavdelinger blir slått sammen. Den såkalte to- nivå modellen blir mer rendyrket.

1.4.2002 «Utviklingsutvalget» blir også «Fast utvalg for plansaker». «Oppvekst-, omsorgs- og kulturutvalg» blir nedlagt. Kommunestyret oppretter AD-hoc -utvalg.

2003 Politisk bestilling til rådmannen om å løse organiseringen for 120-180 funksjonsområde:

  • Bedre tjenester for innbyggerne
  • Løsning innenfor den økonomiske ramme
  • Ledere ikke skal oppleve seg som alene hjemme, men være sett, stilt forventninger til i et langsiktig perspektiv, gjennom en troverdig og nær dialog gjensidig formidle, pådriver/tilrettelegge og avstemme.

 I årene som fulgte ble HTV og alle med rådmannens lederansvar inkludert i lederkonferansen. Trepartssamarbeid ble formalisert som et resultat av kommunens deltakelse i Kvalitetsutviklingsprogrammet og budsjettprosessene som førte fram til Balanse 2010. Administrasjons-utvalget ble som en følge av Trepartssamarbeidet nedlagt som utvalg.

OU 2014 med anbefaling om veien videre

«PUF» erstatter «Fag og Utvikling». PUF i stab til rådmannen inngår i rådmannens strategiske utviklingsarbeid. Fellestjenesten blir en støttefunksjon for driftsorganisasjonen.

Laster...